Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Detaljplaner

Information om aktuella detaljplaner i Grums kommun finner du här.

Granskning  Centrum (cirkulationsplats Sveagatan /Grönbergsgatan)

Dp 72 - Detaljplan för Centrum, (cirkulationsplats Sveagatan/Grönbergsgatan) inom Grums tätort.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en cirkulationsplats och rondell i korsningen Sveagatan och Grönbergsgatan och ny angöring till stationslängan och Coop samt ny bussangöring inom Resecentrum. Det som planen i första behöver ändras för är att säkerställa plats för cirkulationsplatsen och ersätta byggrätten för Handel med plats för busstorget.

Ändring av planen bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010. Strandskydd kommer att även fortsättningsvis var upphävt för del av området.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt för granskning under tiden
22 september – 13 oktober 2017:

Kundtjänst, kommunhuset, Sveagatan 77 öppet måndag-fredag kl. 08.00–16.00

Handlingarna finns även här nedan.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till Kommunstyrelsen 664 80 GRUMS senast den 16 oktober 2017.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Medborgarkontoret

Länkar:

MissivPDF

BeskrivningPDF

PlankartaPDF

UtlåtandePDF

PM DagvattenPDF

ÅVS ResecentrumPDF

Granskning Karlberg 2:281

Dp 72 - Detaljplan för Karlberg 2:281,inom Nyängen,

Detaljplanen syftar till att utöka markanvändningen i fastigheten till att även omfatta tillfällig vistelse i form av hotell eller motsvarande verksamhet.

Ändring av planen bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt för granskning under tiden
22 september – 13 oktober 2017:

Kundtjänst, kommunhuset, Sveagatan 77 öppet
måndag - fredag 08.00–16.00

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till Kommunstyrelsen 664 80 GRUMS senast den 16 oktober 2017.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Medborgarkontoret

MissivPDF

BeskrivningPDF

PlankartaPDF

UtlåtandePDF

PM RiskhänsynPDF

Granskning Vänerstranden

OB 11 - UPPHÄVANDE
Områdesbestämmelser för fritidshus vid Vänerstranden
delen Slottsbrosundet – Trångsundet

Medborgarkontoret har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag till Upphävande av Områdesbestämmelser för fritidshus vid Vänerstranden, delen Slottsbrosundet – Trångsundet, Grums kommun, Värmlands län

Ursprungssyftet för bestämmelserna gäller inte längre, har kommunen konstaterat bl a i Översiktsplanen 2010. Dessutom har Länsstyrelsen tagit beslut (2014-12-16 och vann laga kraft 2017-04-20) om att förändra det utvidgade strandskyddet som legat till grund för avgränsningen. Tillsammans medför detta att områdesbestämmelserna har mist sin aktualitet och ska upphävas

Ett upphävande av områdesbestämmelserna underlättar för Grums kommun att pröva bygglov utan de begränsningar av byggnadsarean som gäller idag.

Granskningen ger alla en möjlighet att lämna synpunkter under perioden 22 september – 13 oktober, 2017

Den som har synpunkter på förslag till upphävande kan framföra dessa skriftligen till Grums kommun, Medborgarkontoret, 664 80 Grums. Senast den 16 oktober 2017 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen.

Den som inte framfört synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att upphäva områdesbestämmelserna.

Medborgarkontoret

Länkar:

GranskningsbrevPDF

Planbeskrivning PDF

UtlåtandePDF

Gällande beskrivning och kartaPDF

Lista över berörda fastigheterPDF

Uppdaterad: 2017-09-25

Relaterad information

Vid frågor, kontakta:

Stadsarkitekt
Kjell Nyström
0555-421 38
kjell.nystrom@grums.se